รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมดำน้ำเพื่อเก็บและนำชิ้นส่วนปะการังที่แตกหักไปปลูกบนพื้นเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
Bachelor of Science Program in Science and Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science and Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science and Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Science and Mathematics, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University

สื่อมัลติมีเดีย